Algemene voorwaarden Atelier Ben Hekert vof

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen “Ben Hekert vof“ is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer:84987448. Hierna te noemen als Ben. 

 

 

 

Opdrachten

 

 

Offerte, prijzen en aanbiedingen

 

Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn tot en met 14 dagen na datering van de offerte geldig.

 

Aanbiedingen waarbij geen geldigheidsdatum bij staan, zijn 30 dagen na uitgifte geldig, tenzij anders staat aangegeven.

 

Opdrachtnemer hoeft zich niet aan een offerte te houden wanneer men redelijkerwijs had kunnen weten dat het om een vergissing of verschrijving gaat.

 

Alle prijzen in offertes en aanbiedingen zijn exclusief 21% BTW en exclusief reiskosten en verzendkosten.Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 

Facturen

 

Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 

Alle betalingen vinden plaats in euro’s, tenzij anders in aangegeven.

 

 

Werk in opdracht:

 

Ben zorgt ervoor dat hij al zijn kennis en bekwaamheid zal gebruiken om de opdracht, zoals afgesproken op de overeenkomst van opdracht, uit te voeren.

De opdrachtnemer gaat een inspanningsverbintenis aan maar geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht.

 

Opdrachtgever betaalt 30% vooraf aan de opdrachtnemer als voorschot.

Wanneer de opdracht is afgerond, betaalt de opdrachtgever 70% (rest) van het afgesproken bedrag bij overdracht van het kunstwerk.

 

 

Wijzigingen in de opdracht

 

 

Mocht de opdracht wijzigen door het onjuist of nalaten van informatie van de opdrachtgever, dan is de opdrachtnemer genoodzaakt om de hierdoor extra gemaakte uren door te bereken. Ben zal zal dit schriftelijk en telefonisch doorgeven binnen 48 uur aan opdrachtgever. De werkzaamheden zullen per direct worden gestaakt.

 

Opdrachtgever laat binnen 72 uur weten of hij hiermee akkoord gaat. Hierna zullen de werkzaamheden weer worden hervat.

 

Gaat opdrachtgever niet akkoord met de berekening van deze extra uren dan zullen de werkzaamheden worden gestaakt. De gemaakte uren dienen nog wel vergoed te worden door de opdrachtgever.

 

Bij niet reageren van de opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer, kan opdrachtnemer de overeenkomst beëindigen.

 

Lessen

 

De cursist gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden die gelden voor Ben Hekert vof te Groningen, voordat hij start met de lessen.

 

 

Afzeggingen

 

Afzeggen van een schilderles, dient minimaal 24 uur voor de les worden afgezegd. Bij het niet nakomen van deze afspraak zal het lesgeld voor die dag worden doorberekend.

 

Lessen kunnen binnen 3 maanden worden ingehaald, daarna vervalt de les.

 

Opzeggen schilderlessen

De cursist een maand voor het aflopen van uw laatste les,aan te geven dat u uw lessen wilt beeindigen.

 

Annulering

De cursist mag binnen 3 dagen na het akkoord gaan met de AV annuleren.

Hier zijn wel kosten aan verbonden: 

a-Bij afname gratis intake €75,-

b-Bij gratis proefles €75,-

 

Klachten

De cursist dient  zo spoedig mogelijk aan te gevenals hij klachten heeft of ontevrden is, Ben kan dan kijken of hij dit kan oplossen.

 

Overmacht

Indien Ben zijn lessen niet kan geven door overmacht (ziekte)zal hij dit zo spoedig mogelijk ( uiterlijk 24 uur van t evoren) aan de cursist laten weten. 

 

Geheimhouding

 

Ben zal de informatie die met hem wordt besproken niet met derden delen. 

Zie ook privacy verklaring.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Het door de opdrachtnemer geleverde documentatie of videomateriaal, mag niet worden doorverkocht of weggegeven zonder dat Ben hiervan in kennis is gesteld en zijn goedkeuring hiervoor geeft.